VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 585 produktů
Aktuální strana 18 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16934
Kat. čís.: 504204
Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení steryl glykosidů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-MS s předchozím čištěním pomocí SPE
Automotive fuels and fat and oil derivates - Determination of steryl glycosides in fatty acid methyl esters (FAME) - Method by GC-MS with prior purification by SPE
Třídící znak: 656172Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 65 6174
Kat. čís.: 4824
Kvapalné palivá a technické benzíny. Skúška na sírne zlúčeniny (Doctor-test)
Liquid fuels and technical gasoline. Test for sulphur compounds (Doctor-test)
Třídící znak: 656174Datum vydání:     Cena: 70 Kč
  
ČSN EN 16135
Kat. čís.: 90741
Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu v bezolovnatém benzinu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Automotive fuels - Determination of manganese content in unleaded petrol - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
Třídící znak: 656175Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16136
Kat. čís.: 98097
Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu a železa v bezolovnatém benzinu - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)
Automotive fuels - Determination of manganese and iron content in unleaded petrol - Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) method
Třídící znak: 656176Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16576
Kat. čís.: 97178
Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu a železa v motorové naftě - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)
Automotive fuels - Determination of manganese and iron content in diesel - Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) method
Třídící znak: 656177Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 65 6180
Kat. čís.: 76638
Ropné výrobky a uhlovodíková rozpouštědla - Stanovení anilinového bodu
Petroleum products and hydrocarbon solvents - Determination of aniline point
Třídící znak: 656180Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 195 Kč
  
ČSN EN ISO 7536
Kat. čís.: 43312
Ropné výrobky - Stanovení oxidační stability benzinu - Metoda indukční periody
Petroleum products - Determination of oxidation stability of gasoline - Induction period method
Třídící znak: 656182Datum vydání: 01.06.1998  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN EN ISO 12205
Kat. čís.: 43314
Ropné výrobky - Stanovení oxidační stability středních destilátů
Petroleum products - Determination of the oxidation stability of middle-distillate fuels
Třídící znak: 656183Datum vydání: 01.08.1998    Cena: 195 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 516236)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2022  
  
ČSN EN ISO 3735
Kat. čís.: 58956
Ropa a topné oleje - Stanovení úsad - Extrakční metoda
Crude petroleum oil and fuel oils - Determination of sediment - Extraction method
Třídící znak: 656184Datum vydání: 01.07.2000    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16091
Kat. čís.: 516544
Kapalné ropné výrobky - Střední destiláty a methylestery mastných kyselin (FAME) jako paliva a složky paliv - Stanovení oxidační stability zrychlenou oxidační mikrometodou
Liquid petroleum products - Middle distillates and fatty acid methyl ester (FAME) fuels and blends - Determination of oxidation stability by rapid small scale oxidation test (RSSOT)
Třídící znak: 656185Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16144
Kat. čís.: 90697
Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla paliv na bázi středních destilátů - Metoda pevného rozmezí doby nástřiku ve spalovací komoře s konstantním objemem
Liquid petroleum products - Determination of ignition delay and derived cetane number (DCN) of middle distillate fuels - Fixed range injection period, constant volume combustion chamber method
Třídící znak: 656186Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4264
Kat. čís.: 507047
Ropné výrobky - Výpočet cetanového indexu paliv na bázi středních destilátů rovnicí o čtyřech proměnných
Petroleum products - Calculation of cetane index of middle-distillate fuels by the four-variable equation
Třídící znak: 656187Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 238
Kat. čís.: 26192
Kapalné ropné výrobky - Benzin - Stanovení obsahu benzenu infračervenou spektrometrií
Liquid petroleum products - Petrol - Determination of the benzene content by infrared spectrometry
Třídící znak: 656188Datum vydání: 01.11.1997    Cena: 195 Kč
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 70511)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.06.2004  
  
ČSN EN 16715
Kat. čís.: 98793
Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla (DCN) paliv ze středních destilátů - Stanovení prodlevy vznícení a spalování použitím spalovací komory o konstantním objemu s přímým vstřikováním paliva
Liquid petroleum products - Determination of ignition delay and derived cetane number (DCN) of middle distillate fuels - Ignition delay and combustion delay determination using a constant volume combustion chamber with direct fuel injection
Třídící znak: 656189Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22854
Kat. čís.: 514837
Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých látek v automobilových benzinech a automobilovém palivu ethanol E85 - Metoda multidimenzionální plynové chromatografie
Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates in automotive-motor gasoline and in ethanol (E85) automotive fuel - Multidimensional gas chromatography method
Třídící znak: 656190Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17155
Kat. čís.: 506144
Kapalné ropné výrobky - Stanovení indikovaného cetanového čísla (ICN) ve středních destilátech - Metoda kalibrace primárními referenčními palivy s použitím spalovací komory s konstantním objemem
Liquid petroleum products - Determination of indicated cetane number (ICN) of middle distillate fuels - Primary reference fuels calibration method using a constant volume combustion chamber
Třídící znak: 656191Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5163
Kat. čís.: 95986
Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových a leteckých paliv - Motorová metoda
Petroleum products - Determination of knock characteristics of motor and aviation fuels - Motor method
Třídící znak: 656197Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6246
Kat. čís.: 503639
Ropné výrobky - Obsah pryskyřičných látek v palivech - Metoda odpařování tryskou
Petroleum products - Gum content of fuels - Jet evaporation method
Třídící znak: 656198Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509906)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
ČSN EN 16143
Kat. čís.: 92862
Ropné výrobky - Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu a vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v plnicích olejích - Postup s čištěním dvojnásobnou kapalinovou chromatografií a analýzou plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)
Petroleum products - Determination of content of Benzo(a)pyrene (BaP) and selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in extender oils - Procedure using double LC cleaning and GC/MS analysis
Třídící znak: 656203Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12766-1
Kat. čís.: 66578
Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)
Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related products - Part 1: Separation and determination of selected PCB congeners by gas chromatography (GC) using an electron capture detector (ECD)
Třídící znak: 656205Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  Další strana >>