Vysvětlivky

1. České technické normy, označené ČSN a šestimístným číslem (například ČSN 33 3320), jsou původní české technické normy, které se týkají oblastí činností, pro které neexistují evropské nebo mezinárodní normy.

2. České technické normy, označené například ČSN EN, ČSN EN ISO, ČSN EN IEC, ČSN ETS, ČSN ISO, ČSN IEC, přejímají mezinárodní nebo evropské normy a jsou vydávány těmito způsoby:

- překladem do českého jazyka,
- převzetím originálu, které obsahují národní titulní stranu/strany v českém jazyce a následuje text v angličtině, méně často v němčině nebo francouzštině,
- vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, které obsahují obálku v češtině a vložený text normy v angličtině, méně často v němčině nebo francouzštině.

Poznámka: Způsob vydání je uveden v e-shopu u každé normy a při objednávání je nutno to vzít v úvahu, protože řádně objednanou a dodanou normu v nelze reklamovat a vrátit.

3. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

4. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání uvedeném na normě, pokud není uvedeno jinak.

5. Přílohy norem. U eurokódů může být uvedena příloha, označená NA ed.A, což znamená českou národní přílohu (která je součástí základní normy) v angličtině, nebo NA/Z1 ed.A, což znamená změnu národní přílohy v angličtině. Jsou to samostatné dokumenty u nichž je nutné před objednáním zvážit zda je v angličtině potřebujete.

6 . Harmonizované normy

ČSN se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob. Harmonizované ČSN oznamuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve Věstníku Úřadu, stejně jako jejich změny nebo zrušení. V oznámení uvádí také technický předpis (nařízení vlády vydané k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), k němuž se tyto normy vztahují. Význam harmonizovaných norem (které nejsou závazné) vyplývá jak ze zákona (§ 4a), tak z nařízení vlády, ke kterému se vztahuje. Splnění harmonizovaných norem se považuje za splnění požadavků stanovených (zpravidla obecně) v příslušném nařízení vlády. Tento tzv. předpoklad shody se uplatňuje i ve vztahu k zahraničním technickým normám přejímajícím v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy.

7. Závaznost či nezávaznost norem

Novela zákona č.22/1997 Sb.(provedená zákonem č.71/2000 Sb.) výslovně uvádí, že česká technická norma není obecně závazná. Z toho vyplývá, že ČSN nejsou považovány za právní předpisy a není stanovena povinnost jejich dodržování. Existují však případy, že povinnost dodržovat požadavky uvedené v českých technických normách, vyplývá z jiných právních dokumentů, jako jsou: • právní předpisy (např. právní řád České republiky obsahuje řadu předpisů, které stanoví přímo či nepřímo povinnost řídit se technickými normami. Lze proto doporučit, aby všechny podniky ve vlastním zájmu dodržovaly zejména ta ustanovení ČSN, která se týkají ochrany oprávněného zájmu, tj. zájem na ochraně života, zdraví a bezpečnosti osob a zvířat, majetku a životního prostředí), • rozhodnutí správního orgánu, • smlouva, ve které je uveden požadavek nebo závazek řídit se technickým normami • pokyn nadřízeného.