VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 595 produktů
Aktuální strana 19 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16144
Kat. čís.: 90697
Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla paliv na bázi středních destilátů - Metoda pevného rozmezí doby nástřiku ve spalovací komoře s konstantním objemem
Liquid petroleum products - Determination of ignition delay and derived cetane number (DCN) of middle distillate fuels - Fixed range injection period, constant volume combustion chamber method
Třídící znak: 656186Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4264
Kat. čís.: 507047
Ropné výrobky - Výpočet cetanového indexu paliv na bázi středních destilátů rovnicí o čtyřech proměnných
Petroleum products - Calculation of cetane index of middle-distillate fuels by the four-variable equation
Třídící znak: 656187Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 238
Kat. čís.: 26192
Kapalné ropné výrobky - Benzin - Stanovení obsahu benzenu infračervenou spektrometrií
Liquid petroleum products - Petrol - Determination of the benzene content by infrared spectrometry
Třídící znak: 656188Datum vydání: 01.11.1997    Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 70511)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.06.2004  
  
ČSN EN 16715
Kat. čís.: 98793
Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla (DCN) paliv ze středních destilátů - Stanovení prodlevy vznícení a spalování použitím spalovací komory o konstantním objemu s přímým vstřikováním paliva
Liquid petroleum products - Determination of ignition delay and derived cetane number (DCN) of middle distillate fuels - Ignition delay and combustion delay determination using a constant volume combustion chamber with direct fuel injection
Třídící znak: 656189Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22854
Kat. čís.: 514837
Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých látek v automobilových benzinech a automobilovém palivu ethanol E85 - Metoda multidimenzionální plynové chromatografie
Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates in automotive-motor gasoline and in ethanol (E85) automotive fuel - Multidimensional gas chromatography method
Třídící znak: 656190Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17155
Kat. čís.: 506144
Kapalné ropné výrobky - Stanovení indikovaného cetanového čísla (ICN) ve středních destilátech - Metoda kalibrace primárními referenčními palivy s použitím spalovací komory s konstantním objemem
Liquid petroleum products - Determination of indicated cetane number (ICN) of middle distillate fuels - Primary reference fuels calibration method using a constant volume combustion chamber
Třídící znak: 656191Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5163
Kat. čís.: 95986
Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových a leteckých paliv - Motorová metoda
Petroleum products - Determination of knock characteristics of motor and aviation fuels - Motor method
Třídící znak: 656197Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6246
Kat. čís.: 503639
Ropné výrobky - Obsah pryskyřičných látek v palivech - Metoda odpařování tryskou
Petroleum products - Gum content of fuels - Jet evaporation method
Třídící znak: 656198Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509906)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
ČSN EN 16143
Kat. čís.: 92862
Ropné výrobky - Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu a vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v plnicích olejích - Postup s čištěním dvojnásobnou kapalinovou chromatografií a analýzou plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)
Petroleum products - Determination of content of Benzo(a)pyrene (BaP) and selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in extender oils - Procedure using double LC cleaning and GC/MS analysis
Třídící znak: 656203Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12766-1
Kat. čís.: 66578
Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)
Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related products - Part 1: Separation and determination of selected PCB congeners by gas chromatography (GC) using an electron capture detector (ECD)
Třídící znak: 656205Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12766-2
Kat. čís.: 74049
Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)
Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related products - Part 2: Calculation of polychlorinated biphenyl (PCB) content
Třídící znak: 656205Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12766-3
Kat. čís.: 74166
Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)
Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related products - Part 3: Determination and quantification of polychlorinated terphenyls (PCT) and polychlorinated benzyl toluenes (PCBT) content by gas chromatography (GC) using an electron capture detector (ECD)
Třídící znak: 656205Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79044)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
ČSN ISO 4406
Kat. čís.: 513205
Hydraulické kapaliny - Kapaliny - Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi
Hydraulic fluid power - Fluids - Method for coding the level of contamination by solid particles
Třídící znak: 656206Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 65 6207
Kat. čís.: 30115
Hydraulické oleje a kapaliny. Odběr vzorků pro stanovení obsahu mechanických nečistot
Hydraulic oils and liquids. Sampling for determination of mechanic impurities
Třídící znak: 656207Datum vydání: 01.01.1987    Cena: 393,8 Kč
  
ČSN EN ISO 4263-1
Kat. čís.: 72973
Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 1: Postup pro ropné oleje
Petroleum and related products - Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and fluids - TOST test - Part 1: Procedure for mineral oils
Třídící znak: 656208Datum vydání: 01.07.2005    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4263-2
Kat. čís.: 67872
Ropa a ropné výrobky - Zkouška stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 2: Postup pro hydraulické kapaliny kategorie HFC
Petroleum and related products - Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and fluids - TOST test - Part 2: Procedure for category HFC hydraulic fluids
Třídící znak: 656208Datum vydání: 01.12.2003    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4263-3
Kat. čís.: 99822
Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 3: Postup pro syntetické hydraulické kapaliny (bez přítomnosti vody)
Petroleum and related products - Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and fluids using the TOST test - Part 3: Anhydrous procedure for synthetic hydraulic fluids
Třídící znak: 656208Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4263-4
Kat. čís.: 75910
Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 4: Postup pro průmyslové převodové oleje
Petroleum and related products - Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and fluids - TOST test - Part 4: Procedure for industrial gear oils
Třídící znak: 656208Datum vydání: 01.08.2006    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 6615
Kat. čís.: 76832
Ropné výrobky - Stanovení karbonizačního zbytku - Conradsonova metoda
Petroleum products - Determination of carbon residue - Conradson method
Třídící znak: 656210Datum vydání: 01.10.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2592
Kat. čís.: 504865
Ropa a ropné výrobky - Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření - Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda
Petroleum and related products - Determination of flash and fire points - Cleveland open cup method
Třídící znak: 656212Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  Další strana >>