VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 339 produktů
Aktuální strana 9 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 3233-2
Kat. čís.: 510207
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona
Paints and varnishes - Determination of the percentage volume of non-volatile matter - Part 2: Method using the determination of non-volatile matter content in accordance with ISO 3251 and determination of dry film density on coated test panels by the Archimedes principle
Třídící znak: 673030Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3233-1
Kat. čís.: 510659
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona
Paints and varnishes - Determination of percentage volume of non-volatile matter - Part 1: Method using a coated test panel to determine non-volatile matter and to determine dry-film density by the Archimedes principle
Třídící znak: 673030Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3233-3
Kat. čís.: 98163
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 3: Stanovení výpočtem z hmotnostního podílu netěkavých látek stanoveného podle ISO 3251, hustoty nátěrové hmoty a hustoty rozpouštědel v nátěrové hmotě
Paints and varnishes - Determination of the percentage volume of non-volatile matter - Part 3: Determination by calculation from the non-volatile-matter content determined in accordance with ISO 3251, the density of the coating material and the density of the solvent in the coating material
Třídící znak: 673030Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3251
Kat. čís.: 509162
Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých látek
Paints, varnishes and plastics - Determination of non-volatile matter content
Třídící znak: 673031Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22516
Kat. čís.: 512851
Nátěrové hmoty - Praktické stanovení obsahu netěkavých a těkavých látek během nanášení
Paints and varnishes - Practical determination of non-volatile and volatile matter content during application
Třídící znak: 673032Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9514
Kat. čís.: 509236
Nátěrové hmoty - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových nátěrových hmot - Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení
Paints and varnishes - Determination of the pot life of multicomponent coating systems - Preparation and conditioning of samples and guidelines for testing
Třídící znak: 673033Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22518
Kat. čís.: 512082
Nátěrové hmoty - Stanovení rozpouštědel ve vodou ředitelných nátěrových hmotách - Metoda plynové chromatografie
Paints and varnishes - Determination of solvents in waterthinnable coating materials - Gas-chromatographic method
Třídící znak: 673034Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 3856-1
Kat. čís.: 32121
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 1: Stanovení olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrofotometrická metoda s dithizonem
Paints and varnishes. Determination of "soluble" metal content. Part 1: Determination of lead content - Flame atomic absorption spectrometric method and dithizone spectrometric method
Třídící znak: 673035Datum vydání: 01.04.1993    Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 3856-3
Kat. čís.: 30417
Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu rozpustných kovů. Část 3. Stanovení obsahu barya. Metoda plamenové atomové emisní spektrometrie
Paints and varnishes. Determination of "soluble" metal content. Part 3: Determination of barium content - Flame atoimic emission spectroscopic method
Třídící znak: 673035Datum vydání: 01.03.1992    Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 3856-4
Kat. čís.: 15376
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 4: Stanovení kadmia. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda
Paints and varnishes. Determination of "soluble" metal content Part 4: Determination of cadmium content. Flame atomic absorption spectrometric method and polarographic method
Třídící znak: 673035Datum vydání: 01.02.1994    Cena: Cena bude stanovena
  
ČSN ISO 3856-2
Kat. čís.: 18749
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu "rozpustných" kovů - Část 2: Stanovení antimonu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrofotometrická metoda s Rhodaminem B
Paints and varnishes. Determination of "soluble" metal content. Part 2: Determination of antimony content. Flame atomic absorption spectrometric method and Rhodamine B spectrophotometric method
Třídící znak: 673035Datum vydání: 01.12.1995    Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 3856-6
Kat. čís.: 15985
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 6: Stanovení celkového obsahu chromu v kapalné části nátěrové hmoty plamenovou atomovou absorbční spektrometrickou metodou
Paints and varnishes. Determination of "soluble" metal content. Part 6: Determination of total chromium content of the liquid portion of the paint - Flame atomic absorption spectrometric method
Třídící znak: 673035Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 7252
Kat. čís.: 16266
Nátěrové hmoty. Stanovení celkového obsahu rtuti. Bezplamenová atomová absorpční spektrometrická metoda
Paints and varnishes. Determination of total mercury. Flameless atomic absorption spectrometric method
Třídící znak: 673036Datum vydání: 01.08.1994    Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 6503
Kat. čís.: 16260
Nátěrové hmoty. Stanovení celkového olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
Paints and varnishes. Determination of total lead. Flame atomic absorption spectrometric method
Třídící znak: 673037Datum vydání: 01.06.1994  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN ISO 13885-1
Kat. čís.: 513730
Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 1: Tetrahydrofuran (THF) jako mobilní fáze
Gel permeation chromatography (GPC) - Part 1: Tetrahydrofuran (THF) as eluent
Třídící znak: 673038Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13885-3
Kat. čís.: 513726
Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 3: Voda jako mobilní fáze
Gel permeation chromatography (GPC) - Part 3: Water as eluent
Třídící znak: 673038Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13885-2
Kat. čís.: 513727
Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 2: N,N-dimethylacetamid (DMAC) jako mobilní fáze
Gel permeation chromatography (GPC) - Part 2: N,NDimenthylacetamide (DMAC) as eluent
Třídící znak: 673038Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 67 3039
Kat. čís.: 30418
Stanovení nasákavosti volných filmů disperzních nátěrových hmot
Determination of water absorption of dispersion coating materials
Třídící znak: 673039Datum vydání: 01.02.1992    Cena: 62 Kč
  
ČSN EN ISO 4629-1
Kat. čís.: 500964
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 1: Titrační metoda bez použití katalyzátoru
Binders for paints and varnishes - Determination of hydroxyl value - Part 1: Titrimetric method without using a catalyst
Třídící znak: 673041Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4629-2
Kat. čís.: 500992
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 2: Metoda s použitím katalyzátoru
Binders for paints and varnishes - Determination of hydroxyl value - Part 2: Titrimetric method using a catalyst
Třídící znak: 673041Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>