Všeobecné podmínky prodeje

I. Úvodní ustanovení
1.1 Jednotlivé nebo dílčí dodávky zboží se budou řídit kupní smlouvou/objednávkou a těmito všeobecnými podmínkami prodeje, pokud nebylo smluvními stranami písemně sjednáno něco jiného.
1.3 Jakékoliv změny nebo dodatky těchto všeobecných podmínek prodeje jsou platné, jen pokud se na nich obě smluvní strany písemně dohodly.

II. Objednávka zboží
2.1 Jednotlivé nebo dílčí dodávky zboží budou prodávajícím dodávány kupujícímu na základě písemné objednávky kupujícího. Písemná forma je zachována, je-li objednávka učiněna elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení jejího obsahu a určení osoby, která objednávku učinila.
2.2 V objednávce budou kupujícím specifikovány požadované ČSN a dále uvedeno, zda zboží bude kupujícím osobně odebráno u prodávajícího, nebo odesláno kupujícímu; v takovém případě musí být uvedena i přepravní dispozice.

III. Dodací lhůta
3.1 Zboží bude dodáno do jednoho týdne po doručení objednávky kupujícího, pokud se nedohodne jinak.
3.2 Sjednaná dodací lhůta se prodlužuje o časové období, nutné k odstranění překážky bránicí dodání zboží, jestliže prodávající tuto překážku nezpůsobil a ani za ni neodpovídá.

IV. Kupní cena
4.1 Kupní cena se stanoví na základě ceníku prodávajícího. Prodávající je oprávněn kdykoliv vydat nový ceník.
4.2 Ke kupní ceně stanovené v platném ceníku prodávajícího se připočítávají náklady na zabalení a dopravu zboží ke kupujícímu a 15% DPH.

V. Dodací podmínky
5.1 Dodání zboží se uskuteční buď jeho předáním kupujícímu při osobním odběru u prodávajícího, nebo jeho odesláním, tzn. jeho předáním prvnímu dopravci nebo poště k přepravě do místa určení pro kupujícího podle přepravní dispozice kupujícího. Dopravu zboží zajišťuje v takovém případě prodávající.
5.2 Veškeré náklady na zabalení a dopravu zboží nese kupující.
5.3 Zjevnou porušenost přepravovaného zboží je kupující povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne dojití zboží do místa určení oznámit prodávajícímu doporučeným dopisem, jinak je dodané zboží považováno za bezvadné.
5.4 Škody způsobené při přepravě zboží je kupující povinen vyznačit do dodacího listu, současně je také povinen pořídit o škodě zápis s pracovníkem dopravce.

VI. Platební podmínky a fakturace
6.1 Kupující je povinen převzít dodávku zboží buď osobně u prodávajícího, nebo v místě určení stanovené v přepravní dispozici, a zaplatit prodávajícímu řádně a včas stanovenou kupní cenu.
6.2 Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží. Faktura je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena kupujícímu třetího kalendářního dne po jejím odeslání.
6.3 Ve faktuře bude vždy uvedena částka celkové kupní ceny a částka nákladů na zabalení a dopravu zboží.
6.4 V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodané zboží se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody.

VII. Závěrečná ustanovení
7.1 Kupující bere na vědomí, že dodané ČSN nesmějí být podle ust. § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění změn a doplňků, rozmnožovány a rozšiřovány.
7.2 Kupující bere na vědomí, že objednané normy/dokumenty na základě informací o nich , uvedených v e-shopu a na webu, a řádně dodané není prodejce povinen brát zpět.

V Praze , dne 2009-08-21
e-Business Services a.s.
130 00, Praha 3, Vinohradská 184