OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE


Vyhovuje 1010 produktů
Aktuální strana 13 z 51

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 17491-3
Kat. čís.: 83623
Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 3: Stanovení odolnosti proti pronikání proudu kapaliny (jet test)
Protective clothing - Test methods for clothing providing protection against chemicals - Part 3: Determination of resistance to penetration by a jet of liquid (jet test)
Třídící znak: 832720Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14605+A1
Kat. čís.: 84587
Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB [3] a PB [4])
Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4])
Třídící znak: 832721Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13034+A1
Kat. čís.: 84852
Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6])
Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment)
Třídící znak: 832722Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17491-4
Kat. čís.: 83622
Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (spray test)
Protective clothing - Test methods for clothing providing protection against chemicals - Part 4: Determination of resistance to penetration by a spray of liquid (spray test)
Třídící znak: 832724Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 500929)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.11.2016  
  
ČSN EN 464
Kat. čís.: 19686
Ochranné oděvy - Ochrana proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic - Zkušební metoda - Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem)
Protective clothing. Protection against liquid and gaseous chemicals, including aerosols and solid praticles. Test method. Determination of leak-tightness of gas-tight suits (Internal pressure test
Třídící znak: 832725Datum vydání: 01.06.1996  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 943-1+A1
Kat. čís.: 508627
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných)
Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 1: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits
Třídící znak: 832726Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 943-2
Kat. čís.: 509367
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET)
Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 2: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits for emergency teams (ET)
Třídící znak: 832726Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13982-1
Kat. čís.: 73534
Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím (oděv typu 5)
Protective clothing for use against solid particulates - Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing)
Třídící znak: 832727Datum vydání: 01.07.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 88225)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.05.2011  
  
ČSN EN ISO 13982-2
Kat. čís.: 73533
Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 2: Metoda zkoušení pro stanovení průniku aerosolů jemných částic dovnitř oděvu
Protective clothing for use against solid particulates - Part 2: Test method of determination of inward leakage of aerosols of fine particles into suits
Třídící znak: 832727Datum vydání: 01.07.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19918
Kat. čís.: 504561
Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Měření kumulativní permeace chemických látek s nízkým tlakem par skrz materiály
Protective clothing - Protection against chemicals - Measurement of cumulative permeation of chemicals with low vapour pressure through materials
Třídící znak: 832728Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512610)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.09.2021  
  
ČSN EN ISO 27065
Kat. čís.: 504560
Ochranné oděvy - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy
Protective clothing - Performance requirements for protective clothing worn by operators applying pesticides and for re-entry workers
Třídící znak: 832729Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509574)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.05.2020  
  
ČSN ISO 18889
Kat. čís.: 515612
Ochranné rukavice pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy - Požadavky na provedení
Protective gloves for pesticide operators and re-entry workers - Performance requirements
Třídící znak: 832730Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 6530
Kat. čís.: 74080
Ochranné oděvy - Ochrana proti kapalným chemikáliím - Metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci (pronikání) kapalin
Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Determination of resistance of materials to penetration by liquids
Třídící znak: 832731Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14325
Kat. čís.: 507480
Ochranné oděvy proti chemikáliím - Zkušební metody a klasifikace odolnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů
Protective clothing against chemicals - Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages
Třídící znak: 832733Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14786
Kat. čís.: 77073
Ochranné oděvy - Stanovení odolnosti proti penetraci při postřiku kapalnými chemikáliemi, emulzemi a disperzemi - Zkouška atomizérem
Protective clothing - Determination of resistance to penetration by sprayed liquid chemicals, emulsions and dispersions - Atomizer test
Třídící znak: 832734Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11611
Kat. čís.: 510240
Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech
Protective clothing for use in welding and allied processes
Třídící znak: 832740Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15831
Kat. čís.: 71274
Oděvy - Fyziologické účinky - Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny
Clothing - Physiological effects - Measurement of thermal insulation by means of a thermal manikin
Třídící znak: 832741Datum vydání: 01.10.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13506-1
Kat. čís.: 503774
Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Část 1: Zkušební metoda pro kompletní oděvní součásti - Měření přenosu energie pomocí přístrojové figuríny
Protective clothing against heat and flame - Part 1: Test method for complete garments - Measurement of transferred energy using an instrumented manikin
Třídící znak: 832743Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6942
Kat. čís.: 516136
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: Hodnocení materiálů a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu
Protective clothing - Protection against heat and fire - Method of test: Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat
Třídící znak: 832744Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12127-2
Kat. čís.: 81268
Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 2: Zkušební metoda s použitím kontaktního tepla předávaného padajícími válečky
Clothing for protection against heat and flame - Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials - Part 2: Test method using contact heat produced by dropping small cylinders (ISO 12127-2:2007)
Třídící znak: 832745Datum vydání: 01.07.2008  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Další strana >>