JADERNÁ TECHNIKA


Vyhovuje 34 produktů
Aktuální strana 1 z 2

Další strana >>

ČSN ISO 7503-1
Kat. čís.: 502320
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 1: Obecné zásady
Measurement of radioactivity - Measurement and evaluation of surface contamination - Part 1: General principles
Třídící znak: 404012Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 7503-2
Kat. čís.: 502321
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 2: Zkouška otěrem
Measurement of radioactivity - Measurement and evaluation of surface contamination - Part 2: Test method using wipe-test samples
Třídící znak: 404012Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 7503-3
Kat. čís.: 502322
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 3: Kalibrace přístrojů
Measurement of radioactivity - Measurement and evaluation of surface contamination - Part 3: Apparatus calibration
Třídící znak: 404012Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 11665-7
Kat. čís.: 99184
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 7: Akumulační metoda pro odhad rychlosti exhalace radonu z povrchu
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 7: Accumulation method for estimating surface exhalation rate
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-6
Kat. čís.: 99185
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 6: Metoda měření okamžité objemové aktivity radonu (bodové měření)
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 6: Spot measurement method of the activity concentration
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-5
Kat. čís.: 99186
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 5: Metoda kontinuálního měření objemové aktivity radonu
Measurement of radioactivity in the environment -Air: radon-222 - Part 5: Continuous measurement method of the activity concentration
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-1
Kat. čís.: 99193
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 1: Původ radonu a krátkodobých produktů přeměny radonu a s nimi spojené měřicí metody
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 1: Origins of radon and its short-lived decay products and associated measurement methods
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-2
Kat. čís.: 99234
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 2: Integrální metoda měření průměrné koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 2: Integrated measurement method for determining average potential alpha energy concentration of its short-lived decay products
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-3
Kat. čís.: 99235
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 3: Metoda měření okamžité hodnoty koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu (bodové měření)
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 3: Spot measurement method of the potential alpha energy concentration of its short-lived decay products
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3925
Kat. čís.: 99395
Otevřené radioaktivní zářiče - Identifikace a dokumentace
Unsealed radioactive substances - Identification and documentation
Třídící znak: 404014Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18589-7
Kat. čís.: 500459
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 7: In situ měření radionuklidů emitujících záření gama
Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 7: In situ measurement of gamma-emitting radionuclides
Třídící znak: 404015Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18589-2
Kat. čís.: 504341
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 2: Návod pro výběr strategie vzorkování, odběr vzorků a jejich prvotní zpracování
Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 2: Guidance for the selection of the sampling strategy, sampling and pre-treatment of samples
Třídící znak: 404015Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18589-3
Kat. čís.: 504332
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 3: Metoda stanovení radionuklidů emitujících záření gama gamaspektrometrií
Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 3: Test method of gamma-emitting radionuclides using gamma-ray spectrometry
Třídící znak: 404015Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16641
Kat. čís.: 500460
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch - Radon 220: Integrované metody měření pro stanovení průměrné objemové aktivity pomocí pasivních stopových detektorů
Measurement of radioactivity in the environment - Air - Radon 220: Integrated measurement methods for the determination of the average activity concentration using passive solid-state nuclear track detectors
Třídící znak: 404016Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15366-2
Kat. čís.: 500461
Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 2: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu nanogramů a méně
Nuclear fuel technology - Chemical separation and purification of uranium and plutonium in nitric acid solutions for isotopic and isotopic dilution analysis by solvent extraction chromatography - Part 2: Samples containing plutonium and uranium in the nanogram range and below
Třídící znak: 404050Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15366-1
Kat. čís.: 500462
Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 1: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu mikrogramů a uran v rozsahu miligramů
Nuclear fuel technology - Chemical separation and purification of uranium and plutonium in nitric acid solutions for isotopic and isotopic dilution analysis by solvent extraction chromatography - Part 1: Samples containing plutonium in the microgram range and uranium in the milligram range
Třídící znak: 404050Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15646
Kat. čís.: 500463
Test opětovným spékáním peletek UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2
Re-sintering test for UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 pellets
Třídící znak: 404051Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15651
Kat. čís.: 504343
Jaderná energie - Stanovení celkového obsahu vodíku v prášku PuO2 a UO2 a ve spékaných peletách UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 - Extrakce inertním plynem a vodivostní detekční metoda
Nuclear energy - Determination of total hydrogen content in PuO2 and UO2 powders and UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 sintered pellets - Inert gas extraction and conductivity detection method
Třídící znak: 404052Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16424
Kat. čís.: 504344
Jaderná energie - Stanovení homogenity rozložení Gd ve směsích gadoliniového paliva a určení obsahu Gd2O3 v gadoliniových palivových peletách měřením složky uranu a gadolinia
Nuclear energy - Evaluation of homogeneity of Gd distribution within gadolinium fuel blends and determination of Gd2O3 content in gadolinium fuel pellets by measurements of uranium and gadolinium elements
Třídící znak: 404053Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21483
Kat. čís.: 504346
Stanovení rozpustnosti plutonia v neozářených palivových peletách ze směsného oxidu (U,Pu)O2 v kyselině dusičné
Determination of solubility in nitric acid of plutonium in unirradiated mixed oxide fuel pellets (U, Pu) O2
Třídící znak: 404054Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2  Další strana >>