OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1557 produktů
Aktuální strana 33 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN P CEN/TS 17273
Kat. čís.: 507526
Nanotechnologie - Pokyn pro detekci a identifikaci nanoobjektů v komplexních matricích
Nanotechnologies - Guidance on detection and identification of nano-objects in complex matrices
Třídící znak: 012008Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17274
Kat. čís.: 507525
Nanotechnologie - Pokyny pro stanovení protokolů pro výbušnost a hořlavost prášků obsahujících nanoobjekty (pro přepravu, manipulaci a skladování)
Nanotechnologies - Guidelines for determining protocols for the explosivity and flammability of powders containing nano-objects (for transport, handling and storage)
Třídící znak: 012009Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 27687
Kat. čís.: 87572
Nanotechnologie - Termíny a definice nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska
Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate
Třídící znak: 012011Datum vydání: 01.03.2011Datum zrušení: 01.03.2023 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10808
Kat. čís.: 88497
Nanotechnologie - Charakteristika nanočástic v inhalačních komorách na zkoušku toxicity po inhalaci
Nanotechnologies - Characterization of nanoparticles in inhalation exposure chambers for inhalation toxicity testing
Třídící znak: 012013Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10801
Kat. čís.: 88498
Nanotechnologie - Generování nanočástic kovů pro zkoušení inhalační toxicity pomocí odpařovací/kondenzační metody
Nanotechnologies - Generation of metal nanoparticles for inhalation toxicity testing using the evaporation/condensation method (ISO 10801:2010)
Třídící znak: 012014Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 29701
Kat. čís.: 88265
Nanotechnologie - Endotoxinová zkouška vzorků nanomateriálu systémy in vitro - Zkouška Limulus amebocyte lysate (LAL)
Nanotechnologies - Endotoxin test on nanomaterial symplex for in vitro systems - Limulus amebocyte lysate (LAL) test
Třídící znak: 012015Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN ISO/TS 19590
Kat. čís.: 507515
Nanotechnologie – Distribuce velikosti a koncentrace anorganických nanočástic ve vodném prostředí metodou induktivně vázané hmotnostní spektrometrie jednotlivých částic
Nanotechnologies - Size distribution and concentration of inorganic nanoparticles in aqueous media via single particle inductively coupled plasma mass spectrometry
Třídící znak: 012017Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17275
Kat. čís.: 507524
Nanotechnologie - Pokyny pro správu a likvidaci odpadu z výroby a zpracování vyráběných nanoobjektů
Nanotechnologies - Guidelines for the management and disposal of waste from the manufacturing and processing of manufactured nano-objects
Třídící znak: 012017Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17276
Kat. čís.: 507523
Nanotechnologie - Pokyny pro posuzování životního cyklu - Aplikace EN ISO 14044:2006 na vyráběné nanomateriály
Nanotechnologies - Guidelines for Life Cycle Assessment - Application of EN ISO 14044:2006 to Manufactured Nanomaterials
Třídící znak: 012018Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 12025
Kat. čís.: 513133
Nanomateriály - Kvalifikace nanoobjektů uvolněných z prášků generovaných aerosolů
Nanomaterials - Quantification of nano-object release from powders by generation of aerosols
Třídící znak: 012030Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 21362
Kat. čís.: 512790
Nanotechnologie - Analýza nanoobjektů pomocí rozdělení na díly asymetrickým a odstředivým polem toku
Nanotechnologies - Analysis of nano-objects using asymmetrical-flow and centrifugal field-flow fractionation
Třídící znak: 012031Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17629
Kat. čís.: 513137
Nanotechnologie - Zkoušení škrábáním v nano a mikro měřítku
Nanotechnologies - Nano- and micro- scale scratch testing
Třídící znak: 012032Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17200
Kat. čís.: 511500
Nanotechnologie - Nanočástice ve formě prášku - Charakteristiky a měření
Nanotechnology - Nanoparticles in powder form - Characteristics and measurements
Třídící znak: 012040Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 21356-1
Kat. čís.: 514915
Nanotechnologie - Strukturální charakterizace grafenu - Část 1: Grafen z prášků a z disperzí
Nanotechnologies - Structural characterization of graphene - Part 1: Graphene from powders and dispersions
Třídící znak: 012041Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62607-3-1
Kat. čís.: 96507
Nanotechnologie - Základní charakteristika regulace - Část 3-1: Luminiscenční nanomateriály - Kvantová účinnost
Nanomanufacturing - Key control characteristics - Part 3-1: Luminescent nanomaterials - Quantum efficiency
Třídící znak: 012050Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN P CEN ISO/TS 19807-1
Kat. čís.: 515268
Nanotechnologie - Magnetické nanomateriály - Část 1: Specifikace charakteristik a měření pro magnetické nanosuspenze
Nanotechnologies - Magnetic nanomaterials - Part 1: Specification of characteristics and measurements for magnetic nanosuspensions
Třídící znak: 012060Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16981
Kat. čís.: 513906
Fotokatalýza - Slovník termínů
Photocatalysis - Glossary of terms
Třídící znak: 012070Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16980-1
Kat. čís.: 513697
Fotokatalýza - Metody zkoušení kontinuálního průtoku - Část 1: Stanovení degradace oxidu dusnatého (NO) ve vzduchu fotokatalytickými materiály
Photocatalysis - Continuous flow test methods - Part 1: Determination of the degradation of nitric oxide (NO) in the air by photocatalytic materials
Třídící znak: 012071Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16845-1
Kat. čís.: 502622
Fotokatalýza - Chemické odstraňování znečištění pomocí pevné/podmínečně pevné absorbce organických látek - Část 1: Nátěry na porézní povrchy
Photocatalysis - Anti-soiling chemical activity using adsorbed organics under solid/solid conditions - Part 1: Dyes on porous surfaces
Třídící znak: 012072Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16846-1
Kat. čís.: 502623
Fotokatalýza - Měření účinnosti fotokatalytických zařízení použitých pro eliminaci VOC a zápachu v ovzduší v aktivním módu - Část 1: Metoda zkoušky dávkového zpracování v uzavřené komoře
Photocatalysis - Measurement of efficiency of photocatalytic devices used for the elimination of VOC and odour in indoor air in active mode - Part 1: Batch mode test method in closed chamber
Třídící znak: 012073Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Další strana >>